tel. 013 46 300 90          e-mail: poczta@spp4.sanok.pl        

Zgłoszenie dziecka

 

 

 

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR  4 

W SANOKU

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624              z późn. zm.),
 3. Uchwała Nr V/15/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru kandydatów do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów,
 4. Statut Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr  4  w Sanoku.

 

ROZDZIAŁ I

Zasady przeprowadzania rekrutacji

 

 1. Rekrutację dzieci do Samorządowego Przedszkola Publicznego Nr 4 w Sanoku na dany rok szkolny ogłasza Dyrektor Przedszkola poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w placówce oraz stronie internetowej przedszkola.
 2. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Sanoka.
 3. Dzieci 5 letnie obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub              w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
 4. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce. W kolejnych latach rodzice / opiekunowie prawni składają deklarację dotycząca kontynuacji edukacji przedszkolnej.
 5. Rodzice / opiekunowie prawni zapisując dziecko wskazują nie więcej niż trzy samorządowe przedszkola w preferowanej przez siebie kolejności.
 6. Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje Dyrektor. W przypadku większej liczby dzieci zgłoszonych niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor placówki powołuje „Komisję Rekrutacyjną” oraz organizuje posiedzenie Komisji celem dokonania przyjęć dzieci do placówki.
 7. Dzieci zamieszkałe poza obszarem miasta Sanoka przyjmowane będą w sytuacji, gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.
 8. Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się co roku wg harmonogramu:

a)    w terminie od 01 do 21 lutego - wydawanie i przyjmowanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego (wzór deklaracji stanowi Załącznik Nr 1 do regulaminu),

b)    w terminie od 02 do 31 marca - wydawanie i przyjmowania wniosków o przyjęcie do  przedszkola w godzinach od 7.30 do 15.30 (wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 2 do regulaminu),

c)    w terminie od 01 do 20 kwietnia – kwalifikacja dzieci do przedszkola wg kryteriów przyjęć, stanowiących Załącznik Nr 3 do regulaminu,

d)    dnia 21 kwietnia - opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola,

e)    w terminie od 22 do 28 kwietnia – potwierdzenie przez rodziców / opiekunów prawnych woli zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane,

f)     dnia 30 kwietnia - opublikowanie imiennych list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola,

g)    w terminie od 04 maja do 31 sierpnia – w przypadku wolnych miejsc, rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej wg przyjętych zasad.

 

ROZDZIAŁ II

Procedura odwoławcza

 

 1. W terminie 7 dni od daty opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych - składanie wniosków do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 2. W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku - uzasadnienie przez Komisję Rekrutacyjną przyczyny odmowy przyjęcia.
 3. W terminie 7 dni od daty otrzymania uzasadnienia - wniesienie przez rodzica / opiekuna prawnego dziecka odwołania do Dyrektora Przedszkola.
 4. W terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania przez rodzica / opiekuna prawnego dziecka - pisemne rozpatrzenie wniosku przez Dyrektora.
 5. Na rozstrzygniecie Dyrektora Przedszkola służy skarga do Sądu Administracyjnego.

 

ROZDZIAŁ III

Zadania Dyrektora Przedszkola

 

 1. Wykonanie czynności przygotowawczych do przyjmowania dzieci:

a)    wydanie i zebranie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej,

b)    określenie liczby wolnych miejsc na dany rok szkolny.

 1. Zamieszczenie ogłoszeń o terminie rekrutacji i kryteriach przyjęć.
 2. Wydawanie i przyjmowanie „Wniosków przyjęć dziecka do przedszkola”.
 3. Sprawdzenie wniosku oraz wszystkich załączonych dokumentów pod względem rzeczowym                          i formalnym.
 4. W przypadku powołania Komisji Rekrutacyjnej - przygotowanie zbiorowych list kandydatów             wg roczników i  kryteriów do prac Komisji.
 5. Powołanie na piśmie Komisji Rekrutacyjnej, w składzie:

a)    Zastępca Dyrektora - jako przewodniczący Komisji,

b)    2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej – jako członkowie.

c)    W pracach Komisji Rekrutacyjnej może uczestniczyć przedstawiciel Organu Prowadzącego - jako obserwator.

 1. Dyrektor Przedszkola nie uczestniczy w obradach Komisji Rekrutacyjnej.

 

ROZDZIAŁ IV

Zadania Komisji Rekrutacyjnej podczas rekrutacji dzieci do

Samorządowego Przedszkola Nr 4  w Sanoku na nowy rok szkolny

 

 1. Ustalenie przez Przewodniczącego terminu prac Komisji Rekrutacyjnej oraz powiadomienie członków.
 2. Odczytanie wykazu dzieci zgłoszonych do przedszkola na nowy rok szkolny.
 3. Kwalifikacja dzieci do przedszkola wg „Kryteriów przyjęć do Przedszkola”
 4. Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.
 5. Wykonanie czynności o których mowa w Rozdziale I pkt. 8 d, f oraz Rozdziale II pkt. 1,2 niniejszego Regulaminu.

 

 

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

 

 1. Dyrektor Przedszkola zawiera umowę cywilno - prawną na świadczenie usług z rodzicem / opiekunem prawnym dziecka przyjętego do placówki, w terminie 7 dni od rozpoczęcia roku szkolnego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2015 r. Zarządzeniem Nr 1/2015  Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 4  w Sanoku z dnia 26 lutego 2015 r.

 

Spp4 * Przedszkole nr 4 Sanok * Sanok * Podkarpacie * Przedszkole * dzieci * sanockie * Posada * Robotnicza * Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 4